ESCOLA D'OPORTUNITATS

Pretenem que els nostres centres ofereixin oportunitats a tots els alumnes, especialment a aquells que, pel seu entorn social o les seves característiques personals, es troben en desavantatge per aprendre. 

El nostre propòsit és sembrar i ajudar que floreixin els talents que cada alumne posseïx, buscant no tant resultats apreciables a curt termini sinó dotar-los de la confiança en les seves pròpies fortaleses, de vegades ocultes, i de les eines per desenvolupar el dia de demà la seva vocació. Creiem que aquells alumnes capaços de potenciar els seus dons podran trobar el seu lloc en el món i aportar alguna cosa valuosa per a una societat canviant.

 

TRANSFORMAR DES DE L'AMOR

Hem de ser capaços de donar respostes a noves necessitats i situacions que la societat demana als nostres joves d'avui. Hem d'estar oberts a actualitzar els nostres mètodes, espais, processos i organització. Hem d'entrar en un procés de contínua reflexió i millora. Per això cal que partim de la concepció de la transformació des de l'amor als nostres alumnes. En ells veiem als més petits de Déu, des del respecte més profund al seu ésser, a les seves reflexions, decisions i realitats. Hem d'oferir l'educació com un acte d'amor que allibera i ajuda a fer que l'individu sigui capaç de donar passos per a la seva transformació personal i de l'entorn, un acte d'amor que capacita per a la transformació de la societat en què vivim, formant persones crítiques i lliures, inquietes i creatives, que viuen amb voluntat, il·lusió i esperança, que es comprometen amb el canvi, amb la justícia i amb la conservació de la casa comuna que habitem.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT – INCLUSIÓ

Desde la FEST, pretenem oferir una educació integral que arribi a tots els alumnes atenent a les diferències individuals tant socials, religioses, culturals o característiques personals.

Oferim una formació inclusiva en la diversitat econòmica-social, religiosa, necessitats educatives especials (discapacitat física, intel·lectual,...) donant resposta a les seves necessitats permentent la incorporació en qualsevol àmbits de la societat actual.

 

PERFIL DE L'EDUCADOR DELS CENTRES FEST:

Tradicionalment s'ha establert el perfil del docent enfocar exclusivament als mestres i professors. En els centres FEST, entenem que totes les persones que col·laboren o treballen en els nostres centres (i que per tant estan en contacte amb els nostres alumnes) són agents educatius. En ells busquem persones que siguin capaces de descobrir i conèixer la realitat de cada alumne, de centre i de la institució. Han de posar en el centre de totes les seves accions als alumnes, amb dedicació, paciència i preocupació. Necessitem educadors que no busquin recompensa i reconeixement dels seus mèrits, sinó que siguin capaços de "desgastar", de fer un lliurament generós. 

 

OBRA SOCIAL

Com a part del nostre carisma i missió trinitària, no podem deixar de banda ni desatendre l'atenció als alumnes més necessitats, a aquells que tenen menys recursos i possibilitats, per això, és imprescindible que es desenvolupin obres socials dins dels nostres centres educatius o col·legis. 

Dins d'aquestes obres socials podem considerar les que fan relació a l'educació amb reforços, estudis, programes d'atenció als alumnes que tenen més dificultat en l'aprenentatge i altres accions en les que tindria també una implicació l'àrea d'evangelització i pastoral, com podria ser proporcionar recursos materials (aliments, roba, joguines...) a les famílies dels alumnes amb menys recursos econòmics.

 

UNA MIRADA APRECIATIVA

La tasca del personal que forma part d'un centre educatiu FEST es caracteritza per que ha de tenir una "mirada apreciativa" com una de les seves característiques fonamentals quan exerceix la seva funció a l'escola. 

La mirada apreciativa l'entenem des de dos aspectes

    • que aprecia: veu, observa, descobreix.

    • que aprecia: valora, estima, vol.

Així la tasca del personal dels nostres centres s'ha de caracteritzar per:

- L'atenció dels alumnes des que entren a l'escola.

- Ser referents dels alumnes en tot moment.

- Creure en els alumnes donant-los oportunitats perquè puguin treure tot el seu potencial.

-Sembrar sense esperar fruits.

-Ser exigent quan toca però sabent arribar a l'alumne.

-Crear ambient de família a l'escola i escola familiar perquè es pugui crear aquest ambient de confiança que serà la millor terra de cultiu perquè pugui florir qualsevol "persona". 

La mirada apreciativa també s'ha de cuidar des de tots els àmbits de la comunitat educativa ja que en els nostres centres hem de donar possibilitats de creixement a tots, creient i confiant en les seves possibilitats.

 

ALUMNE PROTAGONISTA

El sentit de la nostra Fundació és la PERSONA i des d'ella part una constel·lació d'interconnexions que definiran un estil propi i carismàtic. Busquem persones que tinguin cura de persones, compromeses amb la realitat, que hagin experimentat el sentiment Trinitari i siguin multiplicadores. Aquestes persones, els nostres ALUMNES, seran el centre al voltant del qual girarà la nostra missió.

Treballarem un model d'educació veritablement integral on la formació no es limiti a ser instructiva sinó que reculli aprenentatges destinats a provocar canvis en el context que viuen els nostres alumnes.

Busquem procurar un ambient obert ple d'oportunitats on els alumnes puguin desenvolupar la seva responsabilitat i la seva autonomia, on es sentin segurs i no pressionats, en definitiva, on es sentin lliures.